อักษรวิ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวสุพัตรา   คอมแพงจันทร์  ชื่อเล่น หมิว
คบ.1 คณิตศาสตร์  หมู่ 4
รหัส  554143238
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึง
คติประจำใจ  ทำทุกวันให้ดีที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

สถานที่ท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้